Termen

Accuratesse

De accuratesse of juistheid is de mate van overeenstemming van een gemeten waarde met de werkelijke waarde.

Precisie

De precisie is de mate waarin verdere metingen dezelfde resultaten zullen tonen. Hoe groter de precisie hoe kleiner de toevallige fout.

Standaarddeviatie

De standaarddeviatie (SD) of standaardafwijking is een maat voor de spreiding van een verdeling. De standaarddeviatie wordt uitgedrukt in dezelfde eenheid als de variabelen in de verdeling zelf.

Variatiecoëfficiënt

De Variatiecoëfficiënt (VC) is de Standaard Deviatie uitgedrukt als percentage van het gemiddelde. In formule:

VC (%) = SD/gemiddelde x 100 (%)


De variatiecoëfficiënt is, in tegenstelling tot de standaarddeviatie, dimensieloos en kan daarom gebruikt worden om de spreiding te vergelijken van populaties uitslagen met uiteenlopende gemiddelden.

Uitbijter

Een uitbijter is een resultaat dat dusdanig afwijkt dat het niet bij de overige resultaten lijkt te passen. In de uiteindelijke statistische berekeningen worden uitbijters niet meegenomen. Of een resultaat als uitbijter dient te worden beschouwd wordt bepaald met een statistische toets.

Consensuswaarde

De consensuswaarde is het gemiddelde van de resultaten na verwijdering van uitbijters. Dit wordt gezien als de waarde waarover de meeste overeenstemming bestaat. In de Youden grafiek is de consensuswaarde het kruispunt van de lijnen die de gemiddelden aangeven van de beide controlemonsters.

Externe kwaliteitsbeoordeling

Een methode van kwaliteitsbeoordeling waarbij een van de laboratoria onafhankelijke instantie de kwaliteit van de resultaten beoordeelt.

Kalibreren

Het bepalen van de grootte van de afwijkingen van een meetmiddel of referentie-object t.o.v. de standaard die van toepassing is en het bepalen van andere metrologische eigenschappen van het meetmiddel of referentie object, indien nodig.

Mediaan

De mediaan is het midden van een verdeling, dat wil zeggen dat 50% van de resultaten onder de mediaan ligt en 50% erboven.

Contact

Adres:
Kerkstraat 24
7442 ED Nijverdal

Telefoon:
0548 625327
Fax:
084 438 0103

Overig:
IBAN NL21RABO0134735684
t.n.v. QCvetlab
BTW nummer NL858677234B01